Om vores aktiviteter

Afsluttende møde i Slesvig: Gennemgang og Outlook

01.09.2020 – Den 31. august 2020 fandt FucoSan-partnernes sidste projektmøde sted. På workshoppen i Slesvig blev de seneste års fælles arbejde evalueret. Den enstemmige opfattelse var, at samarbejdet gik særligt godt. Udvekslingen mellem de internationale arbejdsgrupper og mellem disciplinerne var meget frugtbar for alle. ”Kun sammen var vi i stand til at opnå så gode resultater,” siger projektpartner Levent Piker. En anden erkendelse af partnerne: I fremtiden bør den kommercielle anvendelse af forskningsresultaterne blive endnu vigtigere. For denne elev er der allerede planlagt et opfølgningsprojekt.


Resultaterne af FucoSan er online

31.08.2020 – Alle aktiviteter og resultater er repræsenteret i følgende projektpublikationer:


Alger kan spises:  Se tilberedningen på video

21.08.2020 – I FucoSan-projektet undersøgte man algers anvendelsesmuligheder inden for medicin og kosmetik. Men alger smager også rigtig godt. I en video viser projektpartner Rafael Meichßner fra oceanBasis, hvordan han tilbereder Spaghetti Carbonara og erstatter bacon med rødalgearten Dulse.
Her kommer du til tilberedningsvideoen.
 


3 spørgsmål til projektkoordinatoren – en konklusion

12.08.2020 I slutningen af projektet vil Alexa Klettner, FucoSans projektkoordinator, tale om hendes personlige højdepunkter og fund og se på fremtiden. Til interviewet


Podcast om "Power sukker fra havet: Fucoidan

01.08.2020 I podcasten fra det naturlige kosmetikfirma Oceanwell taler de to projektpartnere Dr. Levent Piker og Rafael Meichßner om dette specielle algesukker. Havbiologerne beskriver de mulige anvendelser af Fucoidan i en afslappet samtale.
Link til podcast

 

 

 

 

(Icon made by www.freepik.com from www.flaticon.com)


Hovedtalere fra Frankrig og Norge

21.07.2020 Det lykkedes at få to fremragende hovedtalere til FucoSans afsluttende konference:  Nathalie Bourgougnon,direktør for laboratorium for havbiologiteknologi og -kemi ved Université Bretagne Sud og Trond Helgerud, Seaweed R&D Manager, Dupont Nutrition & Bioscience hos DuPont, Norge.
Den 25. august åbner Nathalie Bourgougnon konferencen med foredraget „Algecellevæggens fysiologi: Algecellevæggens ekstraktionskarakterisering, analyse af den biokemiske sammensætning.” Den franske forsker har stor ekspertise i ekstraktion, purifikation og karakterisering af marine ressourcer. Den følgende dag starter med Trond Helgerud og hans bidrag „DuPont ernæring og helbred“. Den US-amerikanske koncern DuPont er en af verdens største virksomheder inden for den kemiske industri. På området Nutrition & Biosciences (ernæring og biovidenskab) beskæftiger den sig med innovative og bæredygtige løsninger til fødevare-, helse-, farma- og biotechindustrien.


Abstracts fra hele verden

20.07.2020 I alt er der indleveret 20 abstracts til ”ABC-Conference”. Den geografiske spændvidde er forbløffende stor: Førstegangsforfatterne kommer fra Finland, Frankrig, Indonesien, Danmark og Tyskland. Forskere fra Østrig, Rusland og Vietnam deltager som medforfattere. ”Vi er meget glade for den positive modtagelse af vores ”Call for papers”. Den viser, at vores dansk-tyske samarbejde anerkendes langt ud over den grænseoverskridende region. Det gør konferencen mere interessant og gør det muligt for os at netværke endnu mere med internationale eksperter”, siger projektkoordinator Alexa Klettner glad.


Aktivstoffer fra alger fra Kiel opdaget som eventuelt middel mod infektion og hudkræft

15.07.2020 Det er ikke kun brunalgers sundhedsfremmende egenskaber, der er udgangspunkt i forskningen i FucoSan-projektet med fokus på fucoidan. Forskningsgruppen omkring projektpartner prof. dr. Deniz Tasdemir, leder af Forschungseinheit Marine Naturstoffchemie ved GEOMAR, undersøger også brunalgers indholdsstoffer og bekræftede deres potentiale som muligt middel mod infektioner og hudkræft. Understøttet af metoder fra bioinformatik og maskinlæring blev der også her som et led i forskningen gennemført aktiviteter som ekstraktion, rensning og karakterisering af de marine biostoffers kemiske og bioaktive egenskaber og deres brug i senere medicinske-farmaceutiske applikationer. Resultaterne er offentliggjort i fagtidsskriftet Marine Drugs.


Studie om tværfaglige teams ved eksemplet FucoSan

14.06.2020 “How Knowledge Distance Determines the R&D Performance on the example of Fucoidans. The Moderating Effects of Network Ties and Absorptive Capacity” – Daniel Laufs forskningsrapport blev præsenteret på den 27. konference for innovations- og produktudviklingsstyring (IPDMC). Sammen med Q-Aktiv har vores projektpartner Daniel Laufs gennemført et spændende studie om optimal sammensætning af tværfaglige teams. Centrale input til studiet kom fra det tværfaglige projekt FucoSan, hvor partner fra videnskab og industri samarbejder.


At dele viden – den åbne database for fucoidan er gået online

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

11.06.2020 I mere end to år har FucoSan-partnerne produceret fucoidan fra brunalger af forskellig oprindelse. I forskellige teams har man karakteriseret ekstrakter ved hjælp af forskellige kemiske og biologiske metoder. Alle relevante egenskaber er indtastet i en database. Således gives der for første gang adgang til referenceværdier, som ved udvælgelsen af egnet fucoidan kan anvendes til forskellige applikationer og kommerciel brug.
En del af denne database er nu blevet offentliggjort og er frit tilgængelig på den åbne EU-sponsorerede videnskabsplatform Zenodo. Databasen er en individuel enhed og har en let og brugervenlig struktur. Det er også vigtigt for forskere, at databasen kan citeres som kilde og har en digital objektgenkendelse (DOI), der kan bruges til at citere i digitale netværk. ”Zenodo-platformen er opsat og udviklet af forskere for at sikre, at alle kan deltage i ‚Open Science‘ . Vi er meget stolte af at kunne yde vores bidrag til den”, siger Ferran Giones fra SDU Technology Entrepreneurship and Innovation. Sandesh Neupane, farmaceutisk biolog ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, supplerer: ”Databasen er grundlaget for videnstransferen: Videnskab og industri kan bruge resultaterne fra de forskellige ekstraktionsmetoder og -karakteriseringer samt dokumentation til at udvælge de bedst egnede fucoidankilder.” Brug dette link for at komme til Zenodo-platformen: http://doi.org/10.5281/zenodo.3876379 


Målinger ved Wyatt Technology Europe

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

26.05.2020 Sandesh Neupane, doktorand ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, arbejdede fra 16. til 21. december 2019 hos Wyatt Technology Europe i Dernbach. Her analyserede han fucoidan ved hjælp af SEC-MALS-VIS-RI-systemet. Analysedataene anvendes til mindst to videnskabelige publikationer. Desuden præsenterede han FucoSan-projektet hos Wyatt.
Wyatt Technology er en af de førende virksomheder inden for lysspredningsinstrumenter og -software til bestemmelse af den absolutte molare masse, størrelse, ladning og vekselvirkning af makromolekyler og nanopartikler i opløsninger.


”ABC-Conference”: Indlevering af bidrag inden 1. juli

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

 

13.05.2020 Forskere opfordres til at indlevere deres bidrag til FucoSan-konferencen. Bidragene kan være til Open Talks og plakatpræsentationer om naturvidenskabelige og økonomiske emner. Indlevering inden onsdag, 1. juli 2020, pr. e-mail til abstracts@fucosan.eu.


Klik her for program og online tilmelding.


”ABC-Conference: algae bioactive compounds - from research to innovation”

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

07.05.2020 Efter tre års succesrigt samarbejde forbereder FucoSan-projektpartnerne nu deres afsluttende konference. Den 25. og 26. august præsenteres ikke kun videnskabelig viden, der vil også sammen med eksperter blive diskuteret potentielle biomedicinske anvendelsesmuligheder for disse bioaktive algeekstrakter, og de første produktudviklinger fra brunalgeekstrakter vil blive præsenteret. Indtil videre planlægges konferencen som fysisk arrangement. Hvis coronasituationen forhindrer det, organiseres en digital løsning.
Klik her for program og online tilmelding.


Data Freeze – offentliggørelse af forskningsdata fra FucoSans database

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

20.03.2020 Et af FucoSans centrale resultater er den database, hvor partnerne har dokumenteret alle fucoidanprøvernes egenskaber. Samkøringen af disse data gør det muligt at udlede struktur-effekt-relationer. Databasen kan give oplysninger om, hvilken type fucoidan er bedst egnet til de forskellige applikationer, og hvilken oprensningsgrad der er påkrævet. Således yder databasen et konstruktivt bidrag til anvendelsesorienteret optimering af produktionen og udvælgelse af fucoidans bedst egnede algekilder. En værdifuld skat til forskningen i grænseområdet! Den 6. april er skæringsdagen (“Freeze Day”), hvor der trækkes et uddrag af data ud af databasen. Dette dataudtræk behandles til senere offentliggørelse og gøres således tilgængeligt for andre forskere. Databasen vil fortsat eksistere, og der tilgår også fortsat data fra projektpartnerne.


Lovende fucoidan-aspiranter til kosmetik og behandling af øjensygdomme er fundet

Fucus-Feld mit Temperatur- und Lichtlogger

18.02.2020 På partnermødet den 13. februar i Sønderborg præsenterede dr. Levent Piker fra OceanBASIS GmbH nyeste viden om pilotprojektet ”Kosmetik”. Prototypen til cremen forventes at være klar inden slutningen af projektet. På tidspunktet for mødet var han næsten klar med et salgbart produkt, der er dog brug for mere tid til optimering (f.eks. med hensyn til stabilitet) og certificering.  
Denne virksomhed for bæredygtig udvinding af marine naturstoffer har hjemsted i Kiel og har udviklet en industriel proces til udvinding af fucus, som resulterer i en ernæringsfysiologisk kompatibel og salgbar ekstrakt. For at kunne udspecificere de dokumenterede antibakterielle aktiviteter er flere test påkrævet.  
Også arbejdsgruppen, der er beskæftiget med de egenskaber, der kan bruges ved behandling af den ældningsbetingede makuladegeneration, kunne notere en succes. 
 Efter karakterisering af 90 ekstrakter er de mest lovende aspiranter, der kan hæmme den vaskulære endoteliale vækstfaktor VEGF, blevet fundet. Denne viden danner grundlaget for yderligere forskning. Der er dog langt igen, indtil et lægemiddel kommer på markedet


Fucus-koloni i Kiel bugt

fucus felt med temperatur og lys datalogger

18.12.2019 – I november startede FucoSan-partner Coastal Research & Management et nyt forskningsprojekt. I Kiel bugt vælges tre forskellige fladvandsplaceringer for i en treårig periode at dokumentere koloniseringen af den hjemlige og i Tyskland fredede blæretang (Fucus vesiculosus). I forbindelse med hver placering anlægges der mellem de med Fucus beplantede stenarealer kontrolarealer (sten uden bevoksning) for at kunne følge en eventuel udsåning og yderligere vækst af Fucus-algen. Afhængigt af koloniseringssuccesen kan der i de nye koloniserede arealer udtages Fucus-biomasse i forskellig tæthed, og således kan potentialet for en bæredygtig drift på egne Fucus-opdrætsarealer vurderes.

Støttemidlerne gives af den slesvig-holstenske delstatsstyrelse for landbrug, miljø og landdistrikter.
BU: Fucus-mark under vand, i midten en hvid sten med temperatur- og lyslogger.
 


Hvad kan fucoidan? FucoSan fremlægger første resultater

01.12.2019 – På konferencen „FucoSan – from Science to Innovation Day 2019“ den 26. november diskuterede ca. 70 fagfolk i GEOMAR i Kiel brunalger og fucoidan i brunalger. Den anerkendte forsker Frédéric Chaubet fra Université Sorbonne Paris Nord holdt gæsteforelæsningen „Fucoidan: How a marine polysaccharide helps fighting cardiovascular diseases“. Derefter delte de tyske og danske partnere deres aktuelle viden fra FucoSan-projektet.
Der var blandt andet fokus på den bæredygtige udvinding af råstoffet og de forskellige teknikker til forsyning med ekstrakter samt deres kemiske og biologiske karakterisering. Et andet aspekt var anvendelsesmuligheder, forretningsmodeller og etableringen af et fucoidan-innovationsnetværk.
„Denne dag var et fremragende forum til at diskutere forskningsresultater, men også til at knytte nye kontakter og få ny viden om fucoidans kommercialiseringspotentiale på forskellige anvendelsesområder“, sagde prof. dr. Deniz Tasdemir, der var konferencens vært.


Young Researcher Award 2019 til Ferran Giones

14.11.2019 – Ferran Giones Valls modtog Young Scientist Award 2019, der er indstiftet af BHJ-Fonden. Vores projektpartner blev hædret for sin undersøgelse af, hvordan viden og nyeste teknologi på bedste vis kan omsættes til gavn for virksomheder i grænseområdet. Mere end 70 deltagere fra 32 forskellige virksomheder deltog i prisoverrækkelsen, der fandt sted på Mads Clausen Instituttet. Ferran er en del af det FucoSan-projektteam, der gennemfører markedsanalyser og udvikler forretningsmodeller til produkter, der baserer på fucoidan-ekstrakter. BHJ-Fonden er grundlagt af Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen til støtte af humanitære, kulturelle og almene formål.


Nordic Seaweed Conference – en god grobund for erkendelser om FucoSan

11.10.2019 – Nordic Seaweed Conference var også i 2019 et optimalt forum for FucoSan-partnerne til at diskutere resultaterne fra arbejdet med fucoidaner med eksperter: „Her har vi fundet mange nye interesserede og udvidet vores netværk. Desuden kunne vore doktorander præsentere deres resultater over for et fagpublikum af høj karat“, siger Alexa Klettner, projektkoordinator, Universitetshospital Slesvig-Holsten. For Christian Koch fra Coastal Research & Management oHG var konferencen en udmærket mulighed for at etablere nye forbindelser og til at finde nye forretningspartnere. Desuden var der mulighed for at sprede informationer om FucoSan-projektets aktuelle udvikling.
Konferencen fandt sted i Grenå den 9. og 10. oktober. Emnet i dette år var: FN’s målsætning for bæredygtighed gennem innovativ anvendelse af makroalger som bio-ressource.


FucoSan også på ResearchGate

09.10.2019 – FucoSan har nu en projekt-konto på videnskabsplatformen ResearchGate. Her stilles projektets forskningsresultater til rådighed i koncentreret form. De danske og de tyske FucoSan-partnere kommunikerer i det sociale netværk, hvor de drøfter detailspørgsmål om fucoidaner og også stiller deres viden om dette emne til rådighed for andre interesserede forskere. Også uden medlemskab kan man finde undersøgelser og resultater.
Till FucoSan på ResearchGate


FucoSan præsenterer sig på mærkedagen for Tysklands genforening

04.10.2019 – I år fejrede borgerne i Kiel Tysklands genforening, og FucoSan var med! Det dansk-tyske INTERREG-projekt blev præsenteret den 3. oktober på ”SH-delstatsgaden”. På festen blev der talt ca. 500.000 besøgende.


Fucoidan-databasen skal være frit tilgængelig i 2020

19.09.2019 – Partnermøde i Kiel den 16. september: Et centralt emne var den database, som partnerne for tiden forsyner med input omkring fucoidan-prøver. I databasen dokumenteres resultater fra filtreringsprocesser og om karakteristiske egenskaber for første gang digitalt og grænseoverskridende. Oprindeligt var 60 registreringer i databasen planlagt, men i mellemtiden findes der allerede mere end 90 registreringer. Den største udfordring blev allerede mestret tidligere: Videnskabsfolkene fra forskellige fagområder opnåede enighed om fælles parametre, der bliver dokumenteret af alle parter. Målet består i at gøre dele af dataposterne frit, gratis og citerbart tilgængelige for offentligheden.


FucoSan - from Science to Innovation Day 2019

23.07.2019 – Hvilke muligheder og udfordringer tilbyder alger som fremtidens råmateriale? For at diskutere dette inviterer GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel alle FucoSan-projektpartnere og interesserede parter til “FucoSan – fra Science til Innovation Day 2019″ den 26.11.2019 i Kiel. Formålet med den internationale begivenhed er udvekslingen af de tidligere forskningsresultater i projektet.

læs mere


Unge forskere bruger projektresultater

03.07.2019 – Hvordan kan EU-projekter indlede tværfagligt samarbejde? FucoSan-projektet giver konkrete svar og motiverer unge forskere til at bruge indsigt i projektets resultater til deres afsluttende teser. Under overvågning af projektpartnerne Ferran Giones, Mads Clausen Institut og Xavier Fretté, Det Tekniske Fakultet, begge på Syddansk Universitet, er fem afsluttede afhandlinger afsluttet i de sidste måneder.

læs mere


En af de bedste konferencer om teknologi og innovation i regionen

26.06.2019 — det er DRUID19 København. Vores projektpartnere Ferran Giones fra Syddansk Universitet og Daniel Laufs fra Kiel University præsenterede deres arbejdsdokument “The Evolution of Ecosystems for Complex Biotechnologies: Barriers for Technology Exploration and Exploitation”. ‘På konferencen modtog vi international opmærksomhed og præsenterede vores seneste resultater om den kvalitative undersøgelse af status for fucoidans mellem teknologiudforskning og udnyttelse. Feedbacken hjælper os med at uddybe applikationssagen yderligere for at forbedre undersøgelserne af, hvordan innovationsøkosystemer udvikler sig, og hvilke kritiske succesfaktorer, der skal analyseres mere præcist’, sagde Daniel Laufs.

læs mere


Gennemført gennem værdikæden - Delmål blev nået

21.06.2019 – På projektmødet på ”Adelige Jomfrukloster” i Odense kommunikerede de enkelte forskergrupper aktivt med hinanden.
Resultaterne fra de kemiske og biologiske karakteriseringsmetoder bygger sig op: de relevante egenskaber kan nu tildeles de forskellige fucoidan-prøver.
”Vi har gennemgået den målrettede værdikæde fra høst af alger over input i databasen til den kvalificerende undersøgelse under pilotforløbet. Kæden er nu implementeret og fungerer – derfor har vi opfyldt et væsentligt delmål for vores projekt ”, erklærer hovedpartner Alexa Klettner.


FucoSan på Forsknings Døgn

29.04.2019 – Den 27. april 2019 præsenterede vores projektpartner Xavier Fretté FucoSan på Danmarks Videnskabsfestival, Nationalforskningsdagen. Næsten 3.000 besøgende kom til Syddansk Universitet i Odense. Xavier forklarede, hvordan Fucoidans kan være nyttige i medicin og kosmetik, og hvordan projektpartnerne udtrækker og undersøger dem. "Det var en god mulighed for at fortælle den danske befolkning om vores forskningsaktiviteter," sagde professoren ved institut for kemi-, bio- og miljøteknologi.Patenter for FucoSan? Rådgivning fra en professionel

19.03.2019 – Inden for FucoSan-projektets rammer udvikles nye produkter og processer. Dr. Alexandra Cordeiro Baumgartner fra Patent- und Verwertungsagentur Schleswig-Holstein (PVA SH GmbH) oplyste projektets partnere om muligheden for at sikre sig disse i patentretlig henseende.
Tildelingen af et patent er knyttet til tre betingelser: Produktet, apparatet eller processen skal være nyt og originelt (altså ikke åbenlyst). Desuden skal en industriel anvendelse være mulig.
Med et patent forhindrer man, at andre i det samme land, hvor patentet blev tildelt, fremstiller, anvender, sælger eller importerer produkter af samme slags.
For FucoSan-partnere kan det være relevant, at man kan opnå en beskyttelse, også når den ikke er klart defineret, for eksempel et naturprodukt, som fremstilles under definerede betingelser.
PVA SH er de videnskabelige institutioners centrale institution til registrering af ejendomsrettigheder i Slesvig-Holsten. Grundlagt af alle universiteter, ingeniørakademier og Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein, tilbyder PVA SH gratis serviceydelser vedrørende kommerciel retsbeskyttelse for alle medarbejderne på delstatens højere læreanstalter og videnskabelige institutter.


Prototype på Fuco-crème udviklet

11.03.2019 – Et første „håndgribeligt“ mellemresultat blev nu præsenteret af oceanBASIS: Til prototypen på en creme blev der anvendt friskt algemateriale af slagsen Fucus vesiculosus. „Vores prototype har allerede fremragende egenskaber. For eksempel er cremen nemt at fordele, og den trækker hurtigt ind “, glæder sig produktionsleder Susanne Woldmann.
oceanBASIS har specialiseret sig på at gøre marine naturstoffer tilgængelige for menneskets helbred. I FucoSan-projektet forsøger virksomheden at finde den mest effektive metode til ekstrahering af kosmetikrelevante bioaktiviteter. „Cremen passer meget godt til oceanBASIS’ produktlinje. Nu skal vi afprøve flere egenskaber og stabiliteten“, siger Susanne Woldmann.


Hvor ligger de største chancer på markedet for FucoSan?

01.03.2019 På mødet i Kiel den 25. og 26. februar arbejdede partnerne på at udpege forretningsmodeller med lovende udsigter. Sammen med sine kollegaer fra instituttet for erhvervsøkonomi på Christian-Albrechts-Universitetet tager Ferran Giones fra Det Syddanske Universitet sig af FucoSan-projektets bæredygtighed. „Vi vil gerne vide, hvordan vore eksperter bedømmer markedschancerne af de enkelte dele i værdikæden“, siger Giones. Kriterier for bedømmelsen var erhvervsøkonomiske faktorer som tvingende grund til køb, økonomisk gennemførlighed, mulige hindringer ved realiseringen, tiden indtil rentabiliteten er givet og mulige risici.
Diskussionsgrundlaget blev dannet af de enkelte partneres rapporter om algesamling og -kultivering, ekstraktion og karakterisering af fucoidaner, fucoidan-databasen og afprøvningerne på anvendelsesområderne øjenlægevidenskab, vævdyrkning og kosmetik.


Masteropgave om karakterisering af fucoidaner præsenteret

31.01.2019 Philip Brodersen, M.Sc. i lægemiddelforskning, leverede med sin masteropgave lovende resultater ved karakteriseringen af fucoidaner. I sin opgave sammenligner han to forskellige metoder til rensning af ekstrakterne: Den ene er den etablerede metode af Ehrig og Alban (2014), og den anden er den såkaldte diafiltrering. „Vi har samlet de første fingerpeg om, at diafiltreringen kan være et meget godt alternativ. Denne fremgangsmåde er desuden miljøvenlig og har kun lave omkostninger, fordi den virker uden organiske opløsningsmidler“, siger Brodersen.

 Også ved de undersøgte algearter havde den ph.d.-studerende opdaget noget: Selvom Fucus serratus og Fucus vesiculosus viste nogle nævneværdige resultater med hensyn til aktivitet og udbytte, blev det tydeligt, at Fucus evanescens er den algeart, der har de bedste egenskaber for karakteriseringen. Den opnår særdeles tilfredsstillende resultater i de tre relevante kategorier renhed, udbytte og biologisk aktivitet.


Philip Brodersen skrev sin masteropgave i det farmaceutiske institut på Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel, mens han var i sit praktikår for apotekerbevillingen. „Resultaterne om oprensningen er meget nyttige for vore kommende aktiviteter i FucoSan-projektet “, forklarer instituttets leder, professor Susanne Alban.


"Pharmazeutische Zeitung" beretter om FucoSan

05.01.2018 I decemberudgaven offentliggjorde "Pharmazeutische Zeitung", den tyske farmaceutiske avis, en artikel om FucoSan-projektet. Indlægget „Alger for øjnene “ oplyser om projektets begyndelse og beskriver fucoidanernes betydning for den medicinske og farmaceutiske forskning.
"Pharmazeutische Zeitung" er det centrale organ for apotekere i Tyskland og udgives af Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), de tyske apotekerforbunds landsforening.


Til online-indlægget:
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/algen-fuer-die-augen/ 


Første version af Fucoidan-databasen præsenteret

03.12.2018 Det fjerde møde i FucoSan-partnerne var vært for Det Tekniske Universitet i København. Prof. Anne S. Meyer og Maria Dalgaard Mikkelsen fra Institut for Kemiteknologi gav et indblik i laboratorierne på universitetet.

Højdepunktet for mødet blev tildelt professor Susanne Alban. Direktøren for Institut for Farmaceutisk Biologi fra Christian-Albrechts-Universitetet Kiel præsenterede den første version af databasen. Databasen vil være browserbaseret som projektet skrider frem, og når det er online, bliver det fyldt med data fra alle partnere involveret i karakteriseringen af fucoidans.
I første trin anvendes databasen udelukkende internt. På et senere tidspunkt vil begreber for at sikre deres bæredygtighed blive drøftet. Endelig er målet adgang til den videnskabelige anvendelse af fucoidans.


FucoSan på Week of Health and INNovation 2018

© Daniel Laufs

19.10.2018 – Projektpartner Daniel Laufs fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel præsenterede FucoSan-projektet på WHINN 2018 i Odense. Den internationale konference for sundhedsteknologi og -innovation henvender sig til repræsentanter inden for forskning, erhverv, uddannelse og politik. Der var altså mange muligheder for en tværfaglig udvikling af en dansk-tysk værdikæde omkring fucoidaner.


Erhvervsprojekt ved Syddansk Universitet Sønderborg med Studerende

© Daniel Laufs

18.10.2018 – Ved SDU Sønderborg har de ingeniørstuderende deltaget i et erhvervsprojekt, der er organiseret af Ferran Giones, adjunkt ved Technology Entrepreneurship and Innovation. De studerende blev tildelt rollen som ny projektpartner for FucoSan. De fik til opgave at finde eksisterende patenter med fucoidaner og derefter at udvikle et innovativt økosystem til FucoSan-teknologien og deres forskellige anvendelsesmuligheder. Afslutningsvis skulle "virksomhedslederne" præsentere resultatet af deres forskning og svare på spørgsmålet: „Mener I, at det er et lovende marked?“


Fra laboratorium til praksis – udnyttelse af konvergerende teknologier

© Daniel Laufs

04.10.2018 - Hvilke er de væsentlige faktorer, når det gælder om at bringe innovative, tværfaglige teknologier og løsninger fra laboratoriet ud på markedet og at udvikle nye anvendelsesområder? På International Conference of Engineering 2018 i Stuttgart svarede FucoSan-projektpartner Daniel Laufs, der er professor ved fakultetet Teknologimanagement ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel, på dette spørgsmål. Ved at bruge FucoSan-projektet som eksempel viste Daniel Laufs, hvordan man ved hjælp af patent- og netværksanalysen samt feltforskning kan analysere sammenkoblingen af konvergerende teknologier for at styrke reelle innovationsøkosystemer. Hos FucoSan kan der blandt andet åbne sig helt nye anvendelsesområder og markedsføringsmuligheder på det lægelige område. Her er der også brug for formidlere. De skal spille en afgørende rolle, når nye teknologier fra grundforskningen skal overføres til anvendelsesorienteret videreudvikling og derfra til konkret anvendelse og praksis. Efter denne konference følger nu en fagpublikation om emnet.


Mikroalger til foder, fødevarer m. m.

© Daniel Laufs

07.09.2018 - Forskerne er først lige begyndt at finde ud af, hvad mikroalger kan bruges til: Torsdag, den 20.9.2019 holder professor Søren Laurentius Nielsen fra Roskilde Universitet et foredrag om sine resultater inden for produktion og anvendelse af biomassen fra mikroalger. I et nyligt afsluttet projekt har Søren Laurentius Nielsen arbejdet med at forbedre og industrialisere produktionen af levende fiskefoder på basis af små krebsdyr. Til det formål har han i et kontrolleret miljø i industriel målestok rekonstrueret en naturlig fødekæde fra mikroalger over krebsdyr til fisk. På grund af de mange anvendelsesmuligheder henvender foredraget sig til et bredt publikum.
Søren Laurentius Nielsen er medlem af FucoSans rådgivende projektudvalg. Projektpartnerne har inviteret ham for også selv at få større viden til deres arbejde. Projektkoordinator prof. dr. Alexa Klettner siger: "Med professor Nielsen har vi fået en af de bedste eksperter her til Kiel. Mikroalgernes bestanddele kan være meget interessante til mange forskellige formål, også inden for helsesektoren."
Foredraget finder sted torsdag, den 20.9.2018 kl. 17 i auditoriet i UKSH-Augenklinik, Hegewischstr. 2, 24105 Kiel.


Mere end kun en plante fra havet – alger som lægemiddel og kosmetik

06.09.2018 - Alger – hvad får det dig til at tænke på? Et vagt minde om den sidste ferie ved Østersøen eller besøget i en sushirestaurant for alt for længe siden? Den velkendte havplante byder på mere, end de fleste ved. Læs mere i Interreg-nyhedsbrevete


Præsentation af FucoSan på “Blue Biotechnology in Baltic Sea Region"

© Daniel Laufs

01.08.2018 - Det er vigtigt for konferencen „Blue Biotechnology in Baltic Sea Region" at opbygge et netværk af brugere og udviklere af den „blå bioteknologi“. FucoSan vil her blive præsenteret i en plakat-præsentation og kan på den måde knytte flere kontakter i Østersøregionen. Konferencen organiseres af projektet „Baltic Blue Biotech Alliance“, der igen støttes af Interreg Baltic Sea Region. Fra 22. til 24. august diskuterer ca. 120 forskere og erhvervsfolk i Greifswald emnet forskning inden for „blå teknologi“.
Flere oplysninger om konferencen: www.balticbluealliance-conference.eu


Erfaringsudveksling blandt juniorforskerne

20.07.2018 - For effektivt at kunne opnå det fælles mål, nemlig karakteriseringen af fucoidanerne, mødtes fire af de ph.d.-studerende fra projektpartnerne Christian-Albrechts-Universität og universitetshospitalet Slesvig-Holsten den 19. juli 2018 i Kiel.
Den nye forskergeneration udvekslede erfaringer, diskuterede den videnskabelige problemstilling og afstemte deres fremtidige arbejdsprocesser med hinanden. Dette første møde skal efterfølges af møder hver anden måned.


Der er frembragt mange ekstrakter og identificeret mange egenskaber

© Daniel Laufs

02.06.2018 - På partnernes møde den 31. maj i Kiel kunne forskerne udveksle første erfaringer i forbindelse med karakteriseringen af fucoidanerne.
Projektpartnerne producerede allerede mange ekstrakter fra de første batches af forskellige algesorter, som projektpartneren CRM havde stillet til rådighed. Fucoidanerne fra de seks anvendte arter har forskellige egenskaber. Afhængigt af oprindelse, molekylestørrelse og endda testsystem kan fucoidaner endda opnå modsatrettede virkninger. Derfor er det absolut nødvendigt at rense dem og karakterisere dem præcist. Således bestemmer partnerne parametre som sulfateringsgrad, proteinindhold, monosaccharidsammensætning og molekylemasse. I det næste trin frembringer partnerne flere algeekstrakter for at producere større mængder fucoidaner og verificere resultaterne.


Det rådgivende projektudvalg giver gode råd om netværksmuligheder

© Daniel Laufs

02.06.2018 - Den 1. juni mødtes det rådgivende projektudvalg for første gang. Medlemmerne i konsulentgruppen roste projektets meget systematiske og omfattende tilgang. Desuden gav de værdifulde oplysninger om netværksmuligheder og projektpartnernes videre fremgangsmåde. I diskussionen blev det tydeligt, at FucoSan-partnerne navnlig til produktion af medicinske produkter har brug for partnere fra erhvervslivet. Bagerste række fra venstre til højre:

  • Wolfgang-Dieter Glanz, Bundesverband Aquakultur e.V.
  • Dr. Per Spindler, Biopeople
  • Efthalia Arvaniti, PhD, SUBMARINER Network for Blue Growth
  • Dr. Kristin Krüger, Fraunhofer Einrichtung für Marine Biotechnologie
    Forreste række:
  • Ass. Prof. Søren Laurentius Nielsen, PhD, Roskilde University
  • Claire Hellio, European Society for Marine Biotechnology
  • Dr. Imke Schneemann, Life Science Nord Management om netværksmuligheder

For varm – alger skal høstes

© Daniel Laufs

17.05.2017 - Den varmeste april siden vejrmålingernes start har også fået vandtemperaturen til at stige tidligt på året. Nogle brunalger kan ikke holde til denne varme, de foretrækker køligere vand, fordi de oprindeligt stammer fra Nordatlanten. I de køligere vintermåneder er der i vandet desuden tilstrækkeligt med næringsstoffer, der er vigtige til algevæksten.

Derfor skal projektpartner og biolog Verena Sandow fra CRM nu i utide høste den sukkertang (Saccharina latissima), som hun dyrker i en algefarm, og flytte den til beholdere. For at gøre det, er hun sejlet ud i Kielerfjorden med høstbåden og har klippet 3 kg friske blade af. "Vi blev nødt til at hente algerne ind, fordi de er vant til lavere temperaturer. Ellers ville de holde op med at vokse og desuden blive overgroet af trævlede alger og muslingelarver, der forekommer i stort tal i denne varme."
Nu svømmer de i vandbeholdere hos CRM og venter på, at de videreforarbejdes til karakteriseringen.

 

Bæredygtige processer til udvinding af brunalger i Østersøen

CRM driver en havalge- og muslingefarm (sukkertang - Saccharina latissima, blåmusling - Mytilus edulis) i Kiel Fjord, som følger princippet om den såkaldte Integrated Mutitrophic Aquaculture (IMTA). Ideen med IMTA består i at udnytte synergien i den fælles kultivering af organismer og således ikke blot at tilstræbe en aflastning af økosystemet, men også en stigning og stabilisering af produktionen. Herved danner regionalitet, valg af egnede kystområder og (hjemlige) arter, værdiskabelse gennem brugen af teknologi og knowhow sammen med en forbrugerorienteret produktdiversificering ledetrådene for disse forretningsmæssige udviklinger.


FucoSan partner i Rusland

© Daniel Laufs

28.05.2018 - Projektkoordinator Professor Alexa Klettner blev inviteret til Makula rundbord i Rostov ved Don, Rusland for at præsentere FucoSan-projektet. Den prestigefyldte Eye Clinic Interyuna havde samlet internationale eksperter fra 18. til 20. maj for at diskutere makulære patologi og helbredelsesmetoder. Foredrag af professor Klettner udløste en meget positiv feedback og en livlig diskussion om brugen af fucoidans i oftalmologi.


Forskningsseminar ”Applied Innovation Research zu maritimen Ressourcen”

© Daniel Laufs

05.01.2018 - Professor Carsten Schultz og Daniel Laufs, M.Sc., projektpartner fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel, udbyder i vintersemesteret et seminar, hvor der vil blive udført patentanalyser som ser på og fortolker de langsigtede teknologiske og markedsmæssige udviklingsmulighede. Hovedtemaet er den bæredygtige udnyttelse af maritime ressourcer i Østersøen. Med oceanBasis er endnu en FucoSan-partner blevet involveret, som kommer med input til anvendelsesområdet for kosmetiske produkter.
Til seminarbeskrivelsen (på tysk)


Videnskabelig vidensdeling om Fucoidan i Bodø, Norge

© Ferran Giones

13.12.2017 - Juniorprofessor Ferran Giones (SDU) har præsenteret FucoSan for norske forskere, som har undersøgt de fordøjelsesfremmende virkninger af Fucoidan hos dyr. Eksperterne delte deres forskningsarbejde med hinanden og diskuterede blandt andet mulighederne for ekstraktion af de aktive stoffer, da FucoSan-partnerne er i besiddelse af komplementerende ekspertise. Endvidere opstod de første overvejelser om et Fucoidan-netværk i de nordiske lande.


Foredrag om FucoSan i Vietnam

06.12.2017 - Ved det andet internationale symposium for marine enzymer og polysakkarider i Vietnam præsenterede Maria Mikkelsen (Danmarks Tekniske Universitet) FucoSan-projektet. På konferencen blev de seneste resultater inden for den videnskabelige og kliniske forskning i enzymer og polysakkarider af marin oprindelse diskuteret.


Officiel Projektlogoet er valgt

27.11.2017 - Projektet FucoSan har nu et officielt logo. Projektpartnerne har besluttet sig for et varemærke, der ud over projektnavnet viser en brunalge og dens habitat, vandet.
Projektets akronym består af to dele: "Fuco" står for Fucoidan, det aktive stof fra brunalgen der skal undersøges. "San" står for dens sundhedsfremmende egenskaber.


Diskussion af metoder til ekstraktion

20.10.2017 - Projektpartnerne mødtes til det første fælles projektmøde i Odense og diskuterede status og den videre procedure for de enkelte arbejdspakker. Anskaffelsen af brunalger og ekstraktionen af Fucoidan er et centralt tema og forudsætningen for projektets succes.


Marine Drugs - Fucoidan i en videnskabelig publikation

20.06.2017 - Fagtidsskriftet Marine Drugs udgiver en artikel af FucoSan-partnerne fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Experimentelle Unfallchirurgie. Teamet af prof. Sabine Fuchs har undersøgt egenskaberne af fucoidans og ser potentielle anvendelser til begrænsning af angiogenese, f.eks. i osteosarkom.

 

Download: http://www.mdpi.com/1660-3397/15/6/186


Startskuddet til det tysk-danske samarbejde

17.05.2017 - På det første officielle projektmøde blev startskuddet givet: Omkring 50 projektpartnere fra otte forskningsinstitutioner og virksomheder fra Tyskland og Danmark vil igennem 36 måneder arbejde sammen. Deres fælles mål: at udvinde og analysere Fucoidan fra brunalger som grundlag for lægemidler og kosmetik.


FucoSan – Sundhed fra havet modtager Interreg-støttemidler

14.12.2016 - Interreg-udvalget mødtes i Sorø, Danmark, og godkendte FucoSan-projektansøgningen. Interreg-programmet Deutschland-Danmark støtter projektet med ca. 2,2 millioner euro i løbet af de næste tre år.